Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Privacy Beleid - Cookie Beleid
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Privacy Beleid - Cookie Beleid

Privacy Beleid

Parplex wil we u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie die u achterlaat via de website of via andere communicatiekanalen die wij beheren. We willen iedere gebruiker informeren over het gebruik van uw persoonlijke data verkregen via onze website (parplex.be) en/of onze diensten. Deze informatie zal altijd gedeeld worden voorafgaand aan of gedurende de gegevensinvoer door een gebruiker.

Om het succes van onze activiteiten te garanderen, moeten we persoonlijke data van individuen verwerken. 
We staan erop de rechten te respecteren van de mensen wiens persoonlijke data verwerkt wordt. Daarom zorgen we ervoor dat alle gegevensverwerking voldoet aan de wetten beschreven in de Algemene Verordending Gegevensbescherming (“AVG”) en nationale wetten van de landen waarin we werkzaam zijn.
Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke data we verzamelen, hoe we dat doen, hoelang we die bijhouden en de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke data. Het is van toepassing op alle persoonlijke data die aan ons overhandigd worden via de website, via mail of via eender welke andere manier.

Verwerkingsverantwoordelijke Parplex bvba, geregistreerd op Slagmolenstraat 2, 3550 Heusden-Zolder (België) is de beheerder gezien zij de manier en het doel van de verwerking van uw persoonlijke data bepaalt.

Persoonlijke data die we over u verzamelen
Indien mogelijk, zullen we steeds proberen de data te verzamelen direct van de persoon in kwestie. Het kan echter soms nodig zijn om persoonlijke data te verzamelen via derden in het kader van toekomstige relaties (klanten of kandidaten).
1. Informatie waarvan u ons voorziet: Contactformulier, ingevuld door u op onze website: naam, e-mail en telefoonnummer.
2. Informatie die we automatisch kunnen verzamelen als u onze website bezoekt: Technische informatie, onder andere uw IP-adres, browser type en versie Cookies en andere technologieën.(zie ons cookiebeleid voor meer informatie).

Doelen
Het kan zijn dat we verschillende categorieën van persoonlijke data verwerken om te gehoorzamen aan de wettelijke vereisten, professionele standaarden, ons intern beleid of verdediging van claims. De specifieke doelen die we op dit moment kunnen aangeven zijn:
De persoonlijke data van klanten en prospecten: we gebruiken uw persoonlijke data om uw contract(en) op te stellen. Specifiek verwerken wij uw persoonlijke data om onze producten en diensten te aan te bieden, te leveren en te factureren. Daarnaast eveneens voor de uitvoering en de analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. We gebruiken uw contactgegevens ook om u verder te informeren over onze producten en diensten die in lijn liggen met de reeds bestaande relatie. Verder gebruiken we uw contactgegevens ook voor marketing zoals bijvoorbeeld het aanbieden van promoties.
De persoonlijke data van leveranciers, verkopers, klanten en partners: we verwerken uw persoonlijke data om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren en om onze relaties te beheren.

Bewaringstermijn van uw persoonlijke data
Uw persoonlijke data worden slechts bewaard in onze informatiesystemen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De data worden verwijderd wanneer wij deze niet langer nodig hebben en wanneer aan alle vereisten voldaan werd.

We zullen uw persoonlijke data behouden en gebruiken zo lang als nodig is om onze overeenkomsten na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhouding en fiscale verplichtingen) en om onenigheden op te lossen. Hiervoor zal uw persoonlijke data behouden worden gedurende de looptijd van onze contractuele relatie en tot tien jaar daarna. 

In alle gevallen kunnen persoonlijke data voor een langere periode behouden worden wanneer er een legale of wettelijke reden is om dat te doen. De data kunnen eveneens voor een kortere periode behouden worden wanneer het individu zich verzet tegen het verwerken van zijn persoonlijke data en wanneer er niet langer een legitiem doel is om de data te behouden. 

Uw rechten
In overeenstemming met de AVG, zullen we uw eisen beantwoorden binnen de verplichte tijd aangegeven in de AVG, om volgende rechten uit te oefenen:

Het recht om geïnformeerd te worden: we zijn transparant door u eender welke informatie omtrent het verwerken van uw persoonlijke data te verschaffen aan de hand van dit privacy document of specifieke informatieaankondigingen op het moment van verzameling.

Recht tot toegang: u heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke data die we over u bijhouden. Het kan zijn dat we een identiteitsbewijs vragen alvorens dergelijke aanvragen goed te keuren.

Recht tot verbetering: wanneer de persoonlijke data die we over u bezitten onvolledig of niet accuraat zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te updaten of te corrigeren.

Het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om ons te vragen al uw persoonlijke data te wissen. We zullen uw persoonlijke data verwijderen zonder onnodige vertraging wanneer we geen legale reden of geen legitiem doel hebben om deze verder te verwerken.

Het recht om verwerking te verbieden: in sommige specifieke gevallen, heeft u het recht om ons te vragen te stoppen met uw data te verwerken. We hebben dan nog steeds toestemming om uw informatie te bewaren, maar kunnen deze niet verder verwerken.

Het recht tot dataportabiliteit: dit recht is enkel van toepassing op persoonlijke data die u aan ons heeft aangeboden, gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract. We zullen uw persoonlijke data weergeven in een gestructureerd en leesbaar formaat om het mogelijk te maken uw data gemakkelijk over te hevelen naar een andere beheerder of om deze onmiddellijk door ons over te laten plaatsen indien dit technisch mogelijk is.

Het recht om bezwaar: indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing wil ontvangen, bent u gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mail of te klikken op de afmelden-link beschikbaar in al onze e-mails. Houdt u er rekening mee dat geen bezwaar mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene (bijvoorbeeld: voor het factureren van de betrokkene of de onderneming van de betrokkene voor de bestelde trainingen of vakken…).

Het recht om klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten (in België: gegevensbeschermingsautoriteit) als u ervaart dat de verwerking van uw persoonlijke data niet overeenkomt met dit privacy document of de AVG.
U kan deze rechten uitvoeren door een verzoek te sturen via e-mail naar hello@parplex.be of via de klassieke post naar Parplex bvba, Slagmolenstraat 2, 3550 Heusden-Zolder, België.

Databeveiliging
We doen ons uiterste best om een garantie te bieden voor de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van de systemen en diensten die persoonlijke informatie verwerken. Deze acties kunnen bestaan uit fysieke beschermingsmaatregelen, netwerkbeschermingsmaatregelen en organisatorische maatregelen zoals trainingen, vertrouwelijkheidsclausules en beperkte toegang.